เครื่องปั้นดินเผา

ความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา

การทำเครื่องปั้นดินเผาของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ เกาะเกร็ด สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชนชาติมอญที่ อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย สันนิษฐานว่าคงจะมีอาชีพทำเครื่องปั้น ดินเผา มาตั้งแต่อยู่เมืองมอญก่อนที่จะอพยพ เข้ามาใน ประเทศไทย เครื่องปั้นดินเผา ของชาวเกาะเกร็ด มีหลายขนาดตั้งแต่ ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก ตบแต่งแบบเรียบง่ายหรือ มีการแกะสลักลวดลาย บ้างเพียงเล็กน้อย ได้แก่โอ่ง อ่าง ครก กระปุกขมิ้น และโอ่งพลู เป็นต้น ส่วนเครื่องปั้นดินเผา ที่ทำขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคลสำคัญ ก็จะมีหลายรูปแบบเช่น หม้อน้ำ โอ่งสลักลายวิจิตร ซึ่งสามารถสั่งทำได้ เกือบทุกรูปแบบ ตามความต้องการ

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดในปัจจุบัน มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องของขนาด รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย และลวดลายต่างๆ ทำให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อมากขึ้

กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

pottery1

ขั้นตอนแรก การเตรียมดิน

ในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาจะ ต้องจัดหาดิน เหนียวเพื่อเตรียมไว้ สำหรับใช้ในการปั้น โดยครั้งหนึ่งต้อง เตรียมหลายตัน การ เตรียม ดินเมื่อในอดีตดิน ที่ใช้ปั้นจะต้อง มีความเหนียวตาม คุณสมบัติคือ ความเหนียวดี สีนวล หรือ ปนเหลือง ไม่มีสีดำเกินไป เนื้อดิน จับกันเป็นก้อน ไม่ร่วนซุย ซึ่งเป็นดินที่พบได้ บริเวณเกาะเกร็ด

pottery2

ขั้นตอนที่สอง การปั้น

การปั้นเครื่องปั้นดินเผาสมัย ก่อนไม่มีเครื่องมือทุ่นแรงโดย จำเป็นต้องใช้แรงงานมาก ทำให้เครื่องปั้นดินเผาใช้ระยะ เวลาในการผลิตนาน ปัจจุบัน มีการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วย ทำให้งานที่ได้ออกมานั้นมีรูปทรงหลากหลาย และสวยงาม มากยิ่งขึ้น โดยที่ใช้ระยะเวลา และแรงงานที่น้อยลง

pottery4

 

ขั้นตอนที่สาม ตบแต่งและแกะสลัก

เครื่องปั้นดินเผาทุกชิ้นจะได้รับการตบแต่ง และแกะสลักเป็น ลวดลายต่างๆ ขั้นตอนนี้ต้องอาศัย ทักษะความชำนาญ และ ความละเอียดของช่าง เป็นอย่างมากความยากง่ายของงานจึง ขึ้นอยู่กับลวดลายที่แกะสลักว่ามีความซับซ้อน ละเอียดมากน้อย รวมถึงขนาดและรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผา อีกด้วย

pottery5

 

ขั้นตอนสุดท้าย การเผา

เพื่อที่จะทำให้เครื่องปั้นดินเผามีความแข็งแกร่ง เราจึงต้องนำไปเผา ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการ เผานั้นมีผลต่อความแข็ง แกร่งและสีที่เกิดขึ้น ในอดีตการเผาจะทำในเตาดินซึ่งใช้ ฝืนเป็นเชื้อเพลิง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเผาในเตา ที่ให้ความร้อน โดยใช้แก็สหรือไฟฟ้า ทำให้มีการควบคุม อุณภูมิในการเผา ได้ดีงานที่ได้จึงมีความ แข็งแกร่งและ สวยงามทุกชิ้น

โฆษณา

Trackback URI

%d bloggers like this: