เรื่องราวของชาวมอญ

แม้ยุคสมัย จะเปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร แต่คนที่นี่ ชาวมอญ บนเกาะเกร็ด ยังคงรักษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม แลุะงานศิลป อันเป็นเอกลักษณ์ ของตนเองไว้อย่าง เหนียวแน่น ใครที่คิดว่า เคยเดินทาง ท่องเที่ยวไปทั่วทุก สารทิศ ในเมืองไทย อาจละเลย หรือลืม ที่จะเข้าไป เยือนสถาน สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ อย่างเกาะเกร็ด หมู่บ้าน ชาวมอญ ณ ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพ มหานคร นี้ก็ได้

                คนมอญ ชนชาติ ที่ครั้งหนึ่ง เคยยิ่งใหญ่ และครอบครองพื้นที่ กว้างขวาง รวมทั้ง ในพม่า ได้ตั้งถิ่นฐาน กระจัด กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ หลังจากประเทศ ล่มสลาย และหนึ่ง ในนั้นคือ เกาะเกร็ด ที่ซึ่งชาวมอญ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ เป็นเวลานาน เกือบ 230 ปีมาแล้ว บรรยากาศ ของหมู่บ้าน แห่งนี้แตกต่าง จากป่า คอนกรีต อย่างชัดเจน ภาษา ที่ใช้สื่อสาร ส่วนใหญ่ เป็น ภาษามอญ ซึ่งคนภายนอก ไม่มีทาง เข้าใจรวมถึง คนไทยด้วย ฉะนั้น การมาที่นี่ คล้ายกับการไปเยือน อีกประเทศหนึ่ง เลยทีเดียว ที่นี่มี แบบฉบับ ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ภาษา วัฒนธรรม การแต่งกาย งานหัตถกรรม และพิธีกรรม ทางศาสนา

                ของขึ้นชื่อ ของเกาะเกร็ด คือหม้อโบราณ เป็นหม้อ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของชาวมอญ สืบทอดจาก รุ่นสู่รุ่น เกือบทุกแห่ง ของที่พักอาศัย จะเป็นสถานที่ ผลิตงานฝีมือชั้นเยี่ยมนี้ แทบทั้งสิ้น ภาชศิลปเหล่านี้ ยังรักษา ความปราณีต งดงาม และเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรม ชาวมอญ ไว้ได้ อย่างไม่เสื่อมคลาย ซึ่งแสดงว่า ชาวมอญ ได้ถ่ายทอด งานศิลป เหล่านี้ แก่ชนรุ่นลูกหลาน ไว้ได้อย่าง เหนียวแน่น ขณะที่งานศิลป ในส่วนอื่น ๆ ของโลก มักแปลี่ยนแปลง ไปตามยุคสมัย บางแห่งสูญหาย ไปตามกาลเวลา

                ที่ตั้งของบน เกาะนี้คงมี ส่วนช่วย อย่างมาก ขนาดของเกาะ ไม่ใหญ่ และไม่เล็กจนเกินไป กินพื้นที่ราว 4,500 ไร่ หรือประมาณ 7.2 ตารางกิโลเมตร อาจกล่าวได้ว่า เกาะนี้มีความเป็นตัวเอง แต่ก็ไม่โดดเดี่ยว ประชากรทั้งหมดใน หมู่บ้านมีประมาณ6,900 คน ไม่ใช่ทุกคน เป็นชาวมอญ มีคนไทย ประมาณร้อยละ 42 คนมอญร้อยละ 43 และที่เหลืออีกร้อยละ15 เป็นชาวมุสลิม

                ชาวมอญ ชาวมอญ เป็นชนชาติ ที่หยิ่งในศักดิศรี ดินแดน อันยิ่งใหญ่ ของพวกเขา ในอดีต หรือ เมื่อราว ศตวรรษที่18 เรียกว่า รามัน ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่ง ทางตอนใต้ ของพม่าในปัจจุบัน กระทั่งปีพุทธ ศักราช 2300 กองทัพพม่า ได้โจมตี และยึดเมืองหลวง หรือกรุงหงสาวดี ของชาวมอญ ไว้ได้ ซึ่งปัจจุบัน รู้จักกัน ในชื่อเมืองบาโก ห่างจากกรุงย่างกุ้ง ในประเทศพม่า ไปทางตอนเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร ในเวลานั้นพม่า มีความสามารถ ทางการรบ ที่แข็งแกร่ง และไม่เพียงแค่ ชนชาติมอญเท่านั้น ที่พ่ายให้แก่พม่า ไทยเอง ได้เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่สอง เมื่อปีพุทธศักราช 2310 หรือ 10 ปีหลังการพ่ายแพ้ ของมอญ ชาวมอญ ได้กระจัดกระจาย ไปหลายพื้นที่ มีบางกลุ่ม ที่พยายามต่อสู้ เพื่อช่วงชิงดินแดน กลับคืนมา ชาวมอญกลุ่มหนึ่ง ได้ล่าถอย และอพยพ มาอยู่ที่เกาะ ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นจุดเริ่มต้น ของชุมชน ชาวมอญบน เกาะเกร็ด ในพุทธศักราช 2317 ซึ่งกินเวลา 17 ปีหลังจาก กรุงหงสาวดีแตก ในรัชสมัย ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

ทุกวันนี้ มีคนไทยเชื้อสายมอญ ประมาณ 5 ล้านคน จากประชากร ทั้งสิ้นราว 60 ล้านคนใน ประเทศไทย รูปร่างหน้าตา ของชาวมอญ อาจจะดูเหมือนคนไทย ทว่าข้อแตกต่าง ที่เห็นก็คือ ความเป็น ชาวรามัน ที่ยังคงฝังอยู่ใน สายเลือด ซึ่งเห็นได้จาก ขนบธรรมเนียม ของชาวมอญ บนเกาะเกร็ด แห่งนี้

โฆษณา

Trackback URI

%d bloggers like this: